An Eala Bhàn (The Fair Swan) − Breizh Partitions
Zum Menü springenZum Inhalt springen

Breizh Partitions

Kostenlos Partituren keltischer Musik

Breizh Partitions

An Eala Bhàn (The Fair Swan)

Komponist Dòmhnall Ruadh Chorùna (1916)
Autor Dòmhnall Ruadh Chorùna
Arrangeur A. Clark
Herkunft EuropaEuropa > Vereinigtes KönigreichVereinigtes Königreich > SchottlandSchottland
Genre Slow Air
Instrumente Schottischer Dudelsack
Tonalität B-Dur
Rythmus 6/8
Lizenz Unbekannte Lizenz

Herunterladen

Format Herunterladen Dateigröße
gif An_Eala_Bhàn_(The_Fair_Swan).gif  12.63 KiB
bww An_Eala_Bhàn_(The_Fair_Swan).bww  613 Bytes
txt An_Eala_Bhàn_(The_Fair_Swan).txt  1.81 KiB

An Eala Bhàn (The Fair Swan)


An Eala Bhàn

Dòmhnall Ruadh Chorùna


  Gur duilich leam mar tha mi
  ’S mo chridhe ’n sàs aig bròn
  Bhon an uair a dh’fhàg mi
  Beanntan àrd a’ cheò
  Gleanntannan a’mhànrain
  Nan loch, nam bàgh ’s nan sròm
  ’S an eala bhàn tha tàmh ann
  Gach latha air ’m bheil mi ’n tòir.

  A Mhagaidh na bi tùrsach
  A rùin, ged gheibhinn bàs-
  Cò am fear am measg an t-sluaigh
  A mhaireas buan gu bràth?
  Chan eil sinn uile ach air chuairt
  Mar dhìthein buaile fàs
  Bheir siantannan na blianna sios
  ’S nach tog a’ ghrian an àird.

  Tha ’n talamh leir mun cuairt dhìom
  ’Na mheallan suas ’s na neòil;
  Aig na ’shells a’ bualadh -
  Cha leir dhomh bhuam le ceò:
  Gun chlaisneachd aig mo chluasan
  Le fuaim a’ ghunna mhòir;
  Ach ged tha ’n uair seo cruaidh orm
  Tha mo smuaintean air NicLeòid.

  Air m’ uilinn anns na truinnsichean
  Tha m’ inntinn ort, a ghràidh;
  Nam chadal bidh mi a’ bruadar ort
  Cha dualach dhomh bhith slàn;
  Tha m’ aigne air a lionadh
  Le cianalas cho làn
  ’S a’ghruag a dh’fhàs cho ruadh orm
  A nis air thuar bhith bàn.

  Ach ma thig an t-àm
  Is anns an Fhraing gu faigh mi bàs
  ’S san uaigh gun tèid mo shìneadh
  Far eil na mìltean chàch,
  Mo bheannachd leis a’ ghruagaich,
  A’ chaileag uasal bhbànn -
  Gach là a dh’fhalbh gun uallach dhi,
  Gun nàire gruaidh na dhàil.

  Oidhche mhath leat fhèin, a rùin
  Nad leabaidh chùbhraidh bhlàth;
  Cadal sàmhach air a chùl
  Do dhùsgadh sunndach slàn.
  Tha mise ’n seo ’s an truinnsidh fhuar
  ’S nam chluasan fuaim bhàis
  Gun duil ri faighinn às le buaidh -
  Tha ’n cuan cho buan ri shnàmh.
  
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/An_Eala_Bhàn

Die Noten auf dieser Seite können kostenlos herunterladen werden. Allerdings können die nicht traditionellen Noten von Copyrights geschützt werden.
Wenn Sie denken, dass eine Partitur auf dieser Seite sich nicht befinden sollte, kontaktieren Sie bitte den Webmaster, und sie wird sofort entfernt werden.