An Eala Bhàn (The Fair Swan) − Breizh Partitions
Aller au menuAller au contenu

Breizh Partitions

Partitions gratuites et libres

Breizh Partitions

An Eala Bhàn (The Fair Swan)

An Eala Bhàn (The Fair Swan) est une partition de slow air (origine : Écosse) arrangée pour cornemuse écossaise. La musique a été composée par Dòmhnall Ruadh Chorùna en 1916. Les paroles de cette partition ont été écrites par Dòmhnall Ruadh Chorùna. Cette partition a été arrangée dans une tonalité de si ♭ majeur par A. Clark.

Compositeur Dòmhnall Ruadh Chorùna (1916)
Auteur des paroles Dòmhnall Ruadh Chorùna
Arrangeur A. Clark
Origine EuropeEurope > Royaume-UniRoyaume-Uni > ÉcosseÉcosse
Genre Slow air
Instruments Cornemuse écossaise
Tonalité Si ♭ majeur
Rythme 6/8
Licence Licence inconnue

Télécharger

Vous pouvez télécharger cette partition gratuite pour cornemuse écossaise ci-dessous :

Format Télécharger Poids
txt An_Eala_Bhàn_(The_Fair_Swan).txt  1.81 Kio
gif An_Eala_Bhàn_(The_Fair_Swan).gif  12.63 Kio
bww An_Eala_Bhàn_(The_Fair_Swan).bww  613 octets

An Eala Bhàn (The Fair Swan)


An Eala Bhàn

Dòmhnall Ruadh Chorùna


  Gur duilich leam mar tha mi
  ’S mo chridhe ’n sàs aig bròn
  Bhon an uair a dh’fhàg mi
  Beanntan àrd a’ cheò
  Gleanntannan a’mhànrain
  Nan loch, nam bàgh ’s nan sròm
  ’S an eala bhàn tha tàmh ann
  Gach latha air ’m bheil mi ’n tòir.

  A Mhagaidh na bi tùrsach
  A rùin, ged gheibhinn bàs-
  Cò am fear am measg an t-sluaigh
  A mhaireas buan gu bràth?
  Chan eil sinn uile ach air chuairt
  Mar dhìthein buaile fàs
  Bheir siantannan na blianna sios
  ’S nach tog a’ ghrian an àird.

  Tha ’n talamh leir mun cuairt dhìom
  ’Na mheallan suas ’s na neòil;
  Aig na ’shells a’ bualadh -
  Cha leir dhomh bhuam le ceò:
  Gun chlaisneachd aig mo chluasan
  Le fuaim a’ ghunna mhòir;
  Ach ged tha ’n uair seo cruaidh orm
  Tha mo smuaintean air NicLeòid.

  Air m’ uilinn anns na truinnsichean
  Tha m’ inntinn ort, a ghràidh;
  Nam chadal bidh mi a’ bruadar ort
  Cha dualach dhomh bhith slàn;
  Tha m’ aigne air a lionadh
  Le cianalas cho làn
  ’S a’ghruag a dh’fhàs cho ruadh orm
  A nis air thuar bhith bàn.

  Ach ma thig an t-àm
  Is anns an Fhraing gu faigh mi bàs
  ’S san uaigh gun tèid mo shìneadh
  Far eil na mìltean chàch,
  Mo bheannachd leis a’ ghruagaich,
  A’ chaileag uasal bhbànn -
  Gach là a dh’fhalbh gun uallach dhi,
  Gun nàire gruaidh na dhàil.

  Oidhche mhath leat fhèin, a rùin
  Nad leabaidh chùbhraidh bhlàth;
  Cadal sàmhach air a chùl
  Do dhùsgadh sunndach slàn.
  Tha mise ’n seo ’s an truinnsidh fhuar
  ’S nam chluasan fuaim bhàis
  Gun duil ri faighinn às le buaidh -
  Tha ’n cuan cho buan ri shnàmh.
  
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/An_Eala_Bhàn

Droits de cette partition

Cette partition An Eala Bhàn (The Fair Swan) est téléchargeable gratuitement.

En revanche, sa licence n’est pas répertoriée sur le site, soit parce qu’elle a été ajoutée il y a longtemps, soit parce que son origine n’est pas connue avec certitude.

Par conséquent, il n’est pas certain que vous puissiez en jouer la musique en public, et encore moins modifier ou republier cette partition.

Mais vous êtes bien sûr libre de jouer la musique de cette partition An Eala Bhàn (The Fair Swan) chez vous, ou dans tout autre cadre privé !

Proposez vos partitions

Vous avez des partitions libres de droits dans vos cartons ? Vous pouvez les proposer facilement (et gratuitement, évidemment) par ici !

Les partitions disponibles sur ce site sont téléchargeables gratuitement, et sont utilisables dans le cadre de leur licence.
Si vous estimez qu’une partition ne devrait pas se trouver sur ce site, contactez le webmestre et elle sera aussitôt retirée.